آموزشی

فهرست مشاهدات درس علوم پایه دوم ابتدایی 

 

این نمون برگ های فهرست مشاهدات درس ها یک طرح پیشنهادی می باشد.

شما می توانید جدولی تنظیم کرده ،نام و  نام خانوادگی دانش آموز، انتظارات و بازخورد را در آن بنویسیدو با مقیاس ها (خیلی خوب، خوب، قابل قبول و نیاز به تلاش و آموزش )آن را بسنجید.

 

نمون برگ ثبت مشاهدات ارزش يابي مستمر درس: علوم بخش هاي ۱و ۲

انتظارات بر اساس اهداف رفتاري(دانشي، مهارتي، نگرشي) درس ها

 

مراحل رويش يك گل را به تصوير مي كشد.

مي تواند ميوه ها را از روي تعداد دانه ها طبقه بندي كند.

با علاقه به مشاهده در محيط اطراف و پديده ها مي پردازد.

مراحل رشد دانه را با كاشتن آن مشاهده مي كند و به كلاس گزارش مي دهد.

به كاشت، حفظ و نگهداري گياهان علاقه نشان مي دهد.

از طريق مشاهده ويژگي هاي زندگي جانوران و گياهان درجنگل- آب- بيابان و... را بيان مي كند.

در حفظ محيط زيست انسان، جانداران و گياهان علاقه مند است و راهكار ارئه مي دهد.

 

 

نمون برگ ثبت مشاهدات ارزش يابي مستمر درس: علوم بخش هاي ۳و ۴

انتظارات بر اساس اهداف رفتاري(دانشي، مهارتي، نگرشي) درس ها

 

تنوع پوشش بدن تعدادي از جانوران را نام مي برد و نشان مي دهد.

فايده هاي پوشش بدن جانوران را شرح مي دهد.

در مورد انواع پوشش بدن جانداران اطلاعات بيشتري جمع آوري مي كند.

مفهوم ساده را مي داند، كاربردهاي مختلف پوشش بدن انسان و محافظت از آن را بيان مي كند.

در مشاهده محيط اطراف دقيق و كنجكاو است.

انواع ماده را مي شناسد و نام مي برد.

در كار گروهي نوبت را رعايت مي كند.

مي تواند آب را به جامد و گاز تبديل کند.

 

نمون برگ ثبت مشاهدات ارزش يابي مستمر درس: ۴و ۵ ماده چيست ( ۱) و(۲)

انتظارات بر اساس اهداف رفتاري(دانشي، مهارتي، نگرشي) درس ها

 

يك ماده جامد و مايع را مشاهده كرده و شكل آن را مي كشد.

مواد مختلف را مشاهده كرده و آن را در سه دسته جامد، مايع، گاز طبقه بندي مي كند.

با انجام آزمايش هايي تفاوت هاي سه حالت ماده را بيان مي كند.

حجم چند جسم يا تصوير آن ها را با يكديگر مقايسه مي كند.

براي مقايسه حجم دو يا چند ماده آزمايش طراحي مي كند.

با توجه به استفاده و عدم استفاده از ترازو جرم دو ماده را مقايسه مي كند.

 

 

نمون برگ ثبت مشاهدات ارزش يابي مستمر درس: ۶ نيرو و ۷ نور

انتظارات بر اساس اهداف رفتاري(دانشي، مهارتي، نگرشي) درس ها

 

با درست كردن يك وسيله تاثير نور را در ديدن چيزها بررسي مي كند.

با مشاهده هاي محيط اطراف چند چشمه نور را نام مي برد.

شكل يك چشمه نور را مي كشد.

سايه يك جسم را در اندازه و جهت هاي مختلف درست مي كند.

سايه جسم هاي مختلف را با هم مقايسه مي كند.

اجسام مختلف را با استفاده از دو روش هل دادن يا كشيدن حركت مي دهد.

در خصوص وارد كردن نيرو به اجسام در جهت هاي مختلف مثال عملي مي زند.

با رها كردن و سقوط چترها نيروي كشش زمين را مشاهده مي كند.

با طراحي آزمايش تاثير كشش زمين بر اجسام با جرم بيشتر را مورد بررسي قرار مي ده

 

نمون برگ ثبت مشاهدات ارزش يابي مستمر درس: ۸ هوا

انتظارات بر اساس اهداف رفتاري(دانشي، مهارتي، نگرشي) درس ها

 

با استفاده از ابزار ساده مانند خط كش و طبل صداهاي مختلف توليد مي كند.

درباره ي صداهاي هشداري دهنده و آزاد دهنده گفت و گو مي كند.

با استفاده از ليوان هاي آب و ضربه زدن به آن نازكي و كلفتي صداها را تشخيص داده و با يك تلفن ساده مي سازد و صدا را منتقل مي كند.

براي توليد صداهاي نازك وكلفت وسيله  (نوعي ساز) مي سازد.

 

نمون برگ ثبت مشاهدات ارزش يابي مستمر درس: ۹ هوا

انتظارات بر اساس اهداف رفتاري(دانشي، مهارتي، نگرشي) درس ها

 

با استفاده از ابزاري ساده وجود هوا را مشاهد مي كند.

يك چتر نجات مي سازد و براي بيش تر در هوا ماندن آن راه حل ارائه مي دهد.

درباره ي تاثير هوا در زندگي موجودات زنده و انجام كارهاي روزانه گفت و گو مي كند.

با انجام آزمايش به جمع آورياطلاعات و تاثير هوا در انجام كارها آشنا مي شود.

درباره علت هاي آلودگي هوا و راه هاي مبارزه با آن گفت گو مي كند.

به حفظ پاكيزگي محيط زيست و هواي اطراف علاقمندي نشان مي دهد.

نمون برگ ثبت مشاهدات ارزش يابي مستمر درس: ۱۰ هوا تغيير مي كند

انتظارات بر اساس اهداف رفتاري(دانشي، مهارتي، نگرشي) درس ها

با استفاده از دماسنج دماي هوا را در زمان هاي مختلف روز اندازه گيري مي كند.

با طراحي آزمايش هوا را جابه جا كرده و باد ايجاد مي كند.

يك بادنما ساخته و جهت باد را تعيين مي كند.

موارد استفاده از باد را تعيين مي كند.

موارد استفاده از باد را نام مي برد.

در مورد خسارت هاي ناشي از باد شدید (طوفان) گفت و گو مي كند.

ثبت مشاهدات ارزش يابي مستمر درس: ۱۱ روي زمين تغيير مي كند و ۱۲ رشد بدن

انتظارات بر اساس اهداف رفتاري(دانشي، مهارتي، نگرشي) درس ها

درباره ي تاثير آب در تغيير سطح زمين گفت و گو مي كند.

با ديدن تصاوير مختلف تاثير آب و باد را در سطح زمين مقايسه مي كند.

با انجام آزمايش اثر شيب و سستي خاك را در فرسايش مشاهده ونتيجه گيري مي كند.

راهكارهايي در استفاده از نقش گياه در جلوگيري از فرسايش خاك ارائه مي دهد.

به حفظ خاك و مواظبت از آن علاقه نشان مي دهد.

درباره ي رشد بدن انسان با يكديگر گفت و گو مي كنند.

قد يكديگر را اندازه گرفته و با هم مقايسه مي كنند.

درباره تاثير غذا، ورزش، استراحت، پاكيزگي و سلامت در رشد بدن مثال مي زند و با دوستانش گفت و گو مي کند.

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 18:17  توسط نجم الدین بهمنی  |